Chụp hình event được thực hiện bởi êkíp Ngọc Long ,Hoàng Minh,Lê Trung ,Hùng Minh,Tòng Phi